VYROCNI VALNA HROMADA KSPZ CR 17.3.2018.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Odpovědět
O. Hajna
Moderátor
Příspěvky: 92
Registrován: 17 kvě 2002 17:56

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KSPZ ČR 17.3.2018.

Příspěvek od O. Hajna » 21 bře 2018 08:07

Jarní valná hromada „Klubu sběratelů palných zbraní ČR, z.s., 17.3.2018 na Chatě Kozákov u Semil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis z jednání Valné hromady /VH/, návrh na program jednání, návrh na usnesení VH, diskuse, závěr VH. Začátek jednání 09,00 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednání Valné hromady KSPZ ČR zahájil předseda klubu pan Jaroslav Mlčák a seznámil přítomné s návrhem programu schůze.
PROGRAM:
1. Zpráva předsedy o průběhu akcí minulého roku a celkové hodnocení za uplynulých 20 let.
2. Zpráva jednatele a pokladníka o stavu členské základny a finanční situace klubu.
3. Vystoupení místopředsedy klubu o střeleckých soutěžích a jejich pořádání.
4. Volba funkcionářů klubu na další období /nově navržení členové výboru/.
5. Diskuse a různé.
6. Závěr jednání a přijetí usnesení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina, dle prezentační listiny 39 členů a schůze VH je tedy schopná usnášení a dal o programu hlasovat. S jednáním dle návrhu souhlasili všichni zúčastnění, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti a program byl tedy přijat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Předseda, pan Mlčák, ve svém vystoupení zhodnotil rok 2017 jako celkem úspěšný i přesto, že se nepodařilo zajistit některé záležitosti jako např.plánované vyhotovení medailí k 20. Výročí klubu. Příčinou byly mimo jiné i zdravotní potíže některých členů výboru. Nezdařilo se ani setkání s nově navrženými členy výboru, kteří měli na tomto úkolu spolupracovat.
Dále byly zhodnotil jednotlivé akce, pořádané v rámci klubu. A to zejména již tradiční střelecké soutěže "Zbraně světových válek". V posledních létech se totiž počaly objevovat tendence k vcelku radikálním porušování stanovených pravidel - užívání nově vyrobených zbraní, střeliva, které nebyly vyráběné anebo používané do konce roku 1945 a užívání některých doplňků a úprav jako např. optika nebo odpor spouště, zásobníky a kompenzátory. K tomuto problému byla schválena pravidla, kde je vše srozumitelně uvedeno a s posledními dohodnutými změnami schváleno na VH 25.3.2017.
Na úseku zájezdů na návštěvy muzeí nebo výstav nebylo také vše úplně v pořádku. Ze strany členů byla často vznesena kritika směrem k výboru, že je v tomto málo aktivní. Při projednávání akcí se zdálo, že účast bude veliká a přihlášených bylo zpočátku vždy dost, ale při vlastní realizaci akce byla účast většinou hodně malá až někdy přímo prachbídná.
Celkem se dařilo dost v otázce organizace přednášek a besed. Všichni přednášející byli ve svém oboru velcí odborníci jako např. ing. Jan Balcar, čestný člen klubu, se svými krásnými a podrobnými publikacemi o zbraních a přednáškami o nich i radami členům při jejich dotazech a problémech se zbraněmi. Nebo mgr. Jan Tetřev z pardubického muzea a člen redakce Střelecké revue, který vede Poradnu SR. Plk. JUDr. Vladimír Dlouhý PhD, ředitel Pyrotechnické služby PČR , autor knih o historii četnictva a spoluautor scénářů TV seriálu Četnické humoresky v besedách seznámil členy s historií předválečného četnictva s mnoha skutečnými příběhy.
K přípravě voleb konstatoval, že se nepodařila schůzka s navrženými kandidáty, které schválila poslední VH. Důvodem byly jednak již zmíněné zdravotní problémy, ale později se začaly objevovat i námitky některých navržených, že na to nemají čas, jsou pracovně zaneprázdnění nebo mají povinnosti v ještě v jiných organizacích.
V loňském roce se tedy plně projevila trochu slabší práce předsedy i celého výboru, ale vzhledem ke zmíněným problémům snad i pochopitelná. Výbor se v r. 2017 sešel ve dvou případech k řešení zásadních záležitostí, zejména v otázce soutěží ZSV.
Závěrem vystoupení předseda konstatoval, že se náplň a původní poslání našeho klubu podle jeho názoru dařilo v uplynulých dvaceti letech naplňovat ke všeobecné spokojenosti většiny členů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. V dalším vystoupení jednatel a pokladník klubu, pan ing Jiří Hejl, ohodnotil finanční situaci klubu, platební morálku i stav členské základny jako vcelku uspokojivé. Členská základna je stabilní a pokud se týká neplatičů, tak se s nimi klub po 2 neplacení příspěvků, pokud to řádně nezdůvodní nebo neomluví, rázně rozloučí. Mimo jiné uvedl, že je v možnostech klubu financovat základní provedení zmíněných pamětních medailí, ale v případě luxusnějšího provedení (např.ve stříbře) bude třeba závazných objednávek s nevratnými zálohami. Medaile se také časem, vzhledem k vyjímečnosti a omezenému počtu, mohou stát vyhledávanými sběratelskými raritami. Dále navrhnul, aby byl zpracován dopis proti rozhodnutím EK o zákazu některých zbraní. K tomu je třeba ustanovit fundovaný tým, který návrh dopisu zpracuje a který bude po schválení VH předložen poslancům, popřípadě vládě ČR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Místopředseda klubu, pan Oldřich Hajna, který se od počátku zabývá soutěžemi "Zbraně světových válek" uvedl, že se již nebudou provádět žádné změny v naposledy schválených pravidlech ZSV. Tyto soutěže vznikly již v roce 2000 na požadavky členů, že by bylo vhodné zorganizovat nějaké soutěže sběratelských zbraní, kde si jejich majitelé mohou ověřit jejich funkčnost a případně vyměnit zkušenosti. Obdobně jako tomu je u motoristických veteránských soutěží.
Výbor tehdy vypracoval poměrně přísná pravidla soutěže nazvané "Zbraně světových válek" pro základní soutěže: pistole vojenská na 25 m (PiVo25), pistole vojenská na 50 m (PiVo50), puška vojenská opakovací (PuOp) a puška samonabíjecí (PuSa). Zúčastnit se mohly jen zbraně používané nejpozději do r.1945 a vyrobené nejpozději do r.1952 (např.pistole Tokarev, pušky Mosin) a proto i ten název soutěže. Vyjímka byla u samonabíjecích pušek, které na trhu moc nebyly a kromě válečných modelů byly povoleny i samopaly vz.58 a jeho samonabíjecí verze a samonabíjecí pušky vz.52 a vz 52/57.
Později se přidaly z důvodu zpestření soutěží další disciplíny - pistole volná (bez sportovní úpravy) a malorážná odstřelovačka. Časem se pravidla trochu zmírnila a byly povoleny i klony válečných zbraní vyráběné po válce (např.Manurhin PPK, jug.puška vz.24, pistole Norinco a pod.). Poté, kdy nám bylo umožněno střílet i na policejní střelnici Radvanice na 100 m, se přidala i velká odstřelovačka. Byl i stanoven způsob střelby a užívání pomůcek.
Samozřejmě docházelo ke snahám o změnu pravidel směrem k možnosti používání modernějších zbraní, hlavně z řad nečlenů a pozdějších účastníků, což výbor odmítl akceptovat. Jednak by to diskriminovalo ty původní majitele, kteří iniciovali vznik soutěže vzhledem k možnostem jejich zbraní a jednak by soutěž ztratila charakter zbraní světových válek, protože nelze měnit parametry zbraní zpětně o 70 let. Takže pravidla z roku 2017 jsou platná a nebudou se měnit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Volba nového výboru se z výše uvedených důvodů nemohla konat a byla přesunuta na podzimní jednání Valné hromady.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Po těchto vystoupeních byla zahájena diskuse.
Jako první vystoupil pan Pavel Fejkl, který uvedl, že by se měl zveřejnit a zpřístupnit návod k používání zbraní, střeliva a doplňků právě pro střelby ZSV, neboť pořád uvádět, že to bylo schváleno na VH tehdy a tehdy, každý zapomene.
V dalším vystoupení byli nově navrženi členové nového výboru a to pánové Aleš Novák, ing. Josef Vojtíšek a Radek Holubec, Zdeněk Buchar a Martin Vojtěch. Pan Buchar nebyl z důvodu nemoci jednání přítomen.
Potom pan Hajna navrhnul VH schválit pro jednoho ze zakládajících členů, pana Dušana Brabence, který se ze zdravotních důvodů nemůže již účastnit dění v klubu, ale chce být nadále jeho členem, aby se doživotně stal "Čestným členem KSPZ ČR". Dále uvedl, že schválená pravidla byla po loňské VH vytištěna a pro zájemce na prvních soutěžích roku zveřejněna a rozdána, ale zdá se, že se jich moc nezachovalo a proto budou znovu zveřejněna na klubových stránkách.
Poté byla vyhlášena přestávka na oběd a pokračování miniburzy. Po přestávce se do diskuze již nikdo nepřihlásil, takže po přednesení návrhu na usnesení předsedou klubu, byla diskuze ukončena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Na závěr jednání předseda poděkoval zúčastněným za účast a aktivní přístup k jednání schůze a dal hlasovat o navrženém usnesení.

Usnesení Valné hromady Klubu sběratelů palných zbraní ČR ze dne 17.3.2018.
1. VH schvaluje zprávu předsedy klubu o činnosti klubu za celé uplynulé období.
2. VH schvaluje zprávu jednatele a pokladníka klubu o finanční situaci a členské základně.
3. VH bere na vědomí vystoupení místopředsedy klubu k soutěžím "Zbraně světových válek".
4. VH ukládá dosavadnímu výboru klubu znovu projednat s navrženými kandidáty jejich kandidaturu nebo vytipovat další vhodné členy s termínem do podzimní VH .
5. VH ukládá výboru dokončit záměr s výrobou pamětních medailí.
6. VH schvaluje udělit doživotní čestné členství Dušanu Brabencovi.
7. VH schvaluje termín podzimní VH 10.11. 2018 opět na Chatě Kozákov.

Pro přijetí usnesení Výroční VH bylo hlasováno všemi přítomnými členy, nikdo nebyl proti a ani nikdo se nezdržel hlasování.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schůze byla ukončena ve 13,00 hodin
Předseda klubu Jaroslav Mlčák v.r.


Odpovědět