Nákup střeliva bez ZP

Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd.

Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři

Odpovědět
Maras123
Příspěvky: 1
Registrován: 03 lis 2019 20:16

Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od Maras123 » 03 lis 2019 20:20

Zdravím, zajímalo mě pokud při nákupu střeliva je nutno ZP, já ZP nemám ani nevlastním žádnou střelnou zbraň.
Je to pouze otázka, nemám v plánu si zakoupit žádné střelivo...


igorek
Příspěvky: 97
Registrován: 03 zář 2015 19:40

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od igorek » 04 lis 2019 05:33

Nevím proč se na to tady ptáš. Jdi přímo do prodejny zbraní a střeliva bez zbrojního průkazu a s pětikorunou v kapse co dostaneš. :roll:
Pavelsakal1955
Příspěvky: 154
Registrován: 25 pro 2016 17:19

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od Pavelsakal1955 » 04 lis 2019 09:04

Nákup střeliva do zbraní kategorie D a komponentů na přebíjení tohoto střeliva je možný bez ZP. Je to oficiální vyjádření míst nejvyšších, sezením v Praze. Podmínka je pouze min. 18 roků věku. :shock:
Bohužel, prodejci si to vysvětlují úplně jinak, takže teorie je jedna věc a praxe je věc druhá. Mnozí ani neumí obsluhovat v PC vstup do centrálního registru zbraní. Vrcholem je pak to, když na nákup Vesuvitu LC a perkusních zápalek chtějí taky ZP. No coment!!! :lol:
Uživatelský avatar
blecha.z
Příspěvky: 500
Registrován: 01 led 2008 11:20

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od blecha.z » 04 lis 2019 09:12

Igorku, úplně klidně může tazatel obdržet odpověď na svou otázku. Ta zní - bez platného zbrojního průkazu mu žádný obchodník střelivo neprodá. A to ani na střelnici ne.
Nevím, jaké předpisy platí dnes, ale jiné to nebude. Z mé bývalé profese vím, že kulové náboje podléhaly přísné evidenci. Každý druh měl svou kartu, kde byly evidovány příjmy a výdaje. Při inventuře muselo vše souhlasit. To neplatilo pro brokové náboje, ale ani ty nikdo nemohl koupit bez loveckého lístku. Dnes je to vázáno na zbrojní průkaz.
Otázka tazatele není vůbec divná. Laik tyhle věci nezná a tak se ptá.
Uživatelský avatar
blecha.z
Příspěvky: 500
Registrován: 01 led 2008 11:20

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od blecha.z » 04 lis 2019 09:16

Pavelsakal1955 má pravdu, je to tak. Prodejcům se nedivím, nepostupoval bych jinak.
Pavelsakal1955
Příspěvky: 154
Registrován: 25 pro 2016 17:19

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od Pavelsakal1955 » 04 lis 2019 10:52

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV
k nabývání střeliva a komponent pro přebíjení střeliva do zbraní kategorie D
Obecně k nabývání střeliva pro zbraně kategorie D
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra již dříve ve svých stanoviscích
k nabývání střeliva pro zbraně kategorie D (historické zbraně), které lze však použít
též pro zbraně jiných kategorií, například uvedl:
„Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), může zbraň kategorie D nebo
střelivo do této zbraně nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší
18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba.
Z výše uvedeného vyplývá, je-li zbraň skutečně zbraní zařazenou do kategorie
D, je držitel této zbraně oprávněn koupit střelivo a tím je nabýt do vlastnictví
a následně držet nebo nosit bez zbrojního průkazu. Prodejce střeliva je oprávněn
prodat takové střelivo osobě starší 18 let způsobilé k právním úkonům, za tím účelem
je oprávněn požadovat předložení občanského průkazu. Splnění dalších podmínek
ani předložení dalších dokladů se nevyžaduje.
Zákon o zbraních rozlišuje střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu
provedení, tj. střelivo „zakázané“ (zbraň kategorie A), a střelivo do zbraní kategorií A
až D, které není zakázané. Pokud uvedené střelivo není zakázané a je střelivem do
zbraně kategorie D, je držitel této zbraně oprávněn je nabýt, držet a nosit, i když lze
toto střelivo použít i do jiného typu, jiné kategorie zbraně.
Lze tedy shrnout, že je-li konkrétní střelivo střelivem do zbraně kategorie
D a zároveň střelivem do zbraní ostatních kategorií, neznamená to, že držitel
zbraně kategorie D nemůže takové střelivo nabývat do vlastnictví bez zbrojního
průkazu. Podmínkou však je, aby střelivo bylo střelivem i do zbraně kategorie
D.

V případě pochybností, zda je konkrétní střelivo střelivem do zbraní kategorie
A, B nebo C a také do zbraní kategorie D, rozhodne Český úřad pro zkoušení zbraní
a střeliva.“.
2
K problematice přebíjení střeliva pro zbraně kategorie D
Zákon o zbraních výslovně v případě držitele zbraně kategorie D jeho
oprávnění přebíjet si střelivo neuvádí [na rozdíl od tohoto oprávnění držitele
zbrojního průkazu skupiny B a C podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních]. Lze
však vyjít ze skutečnosti, že zákon tuto možnost u držitelů zbraně kategorie D
nepřímo předpokládá, umožňuje-li jim mít v držení též bezdýmný prach (u nějž se
jiné použití než pro přebíjení střeliva spíše nepředpokládá), srov. § 15 odst. 5 písm.
c) zákona o zbraních. Krom toho zákon též nerozlišuje typ zápalek, z hlediska § 15
odst. 5 písm. c) zákona o zbraních je tedy opět možné, aby držitel zbraně kategorie
D nabýval a držel též jiné zápalky než toliko zápalky perkusní. Zákon o zbraních pak
také v případě zbraní kategorie D, k jejichž držení není zapotřebí určitého dokladu,
z něhož vyplývající konkrétní oprávnění by bylo třeba zákonem výslovně stanovit,
nestanovuje žádné konkrétní omezení ve vztahu k přebíjení střeliva. Konečně pak
také nelze přehlédnout, že řada nábojů pro historické zbraně se v současnosti již
buďto vůbec nevyrábí, nebo jsou na trhu dostupné právě jen přípravky a komponenty
pro jejich přebíjení. Nebylo by tedy logické, pokud by zákonodárce v ustanovení § 15
odst. 1 zákona o zbraních výslovně umožňoval držiteli zbraně kategorie D nabývat
též střelivo do této zbraně, a současně by fakticky znemožňoval často jediný možný
způsob faktického nabytí tohoto střeliva.
Povinností držitele zbraně kategorie D vymezuje především ustanovení § 15
zákona o zbraních. S ohledem na výše uvedené, ale rovněž z bezpečnostních
důvodů a z hlediska požadavku rovného zacházení s adresáty práv a povinností
podle zákona o zbraních, je však nutné též na držitele zbraně kategorie D, který
hodlá střelivo do této zbraně přebíjet, analogicky vztáhnout v přiměřeném rozsahu
povinnosti, které zákon o zbraních s přebíjením střeliva výslovně spojuje v případě
držitelů zbrojního průkazu skupiny B a C [§ 28 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních].
Jinými slovy, držitel zbraně kategorie D při přebíjení střeliva:
- nesmí přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu
než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v
samostatné schránce,
- je povinen zabezpečit zápalky a střelný prach proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
- je oprávněn přebíjet toliko střelivo pro zbraň kategorie D, jejímž je držitelem, a to
pouze pro vlastní potřebu a podle technologických postupů, které udávají výrobci
jednotlivých dílů nábojů, přitom je povinen ve zvýšené míře dbát zachování
technických specifikací a nejvyššího dovoleného výkonu (tlaků) pro daný typ
historické zbraně a přihlédnout přitom k jejímu celkovému technickému stavu (pouze
upozorňujeme, že ke střelbě je možné takovou zbraň použít, jen je-li ověřena podle
zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
3
předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších
předpisů);
- může přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů, pouze je-li
osobou starší 18 let,
- další podmínky pro skladování a zacházení s prachy a zápalkami, jakož i pro
přebíjení stanoví nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro
zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování,
přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a
zápalkami, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr
Oprávněný držitel zbraně kategorie D, je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet
a nosit střelivo do této zbraně, odpovídá-li ráží a výkonem použití v této zbrani
kategorie D (historické zbrani). Taková osoba je rovněž oprávněna nabývat a
držet komponenty pro přebíjení tohoto střeliva a přebíjet jej. Podnikatel v oboru
zbraní a střeliva je oprávněn prodat takové osobě střelivo pro zbraň kategorie
D a komponenty pro přebíjení tohoto střeliva, včetně zápalek, bezdýmného
nebo černého loveckého prachu po prokázání údajů podle § 15 odst. 1 zákona
o zbraních.
ifin
Příspěvky: 83
Registrován: 09 úno 2015 20:07

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od ifin » 04 lis 2019 18:55

Už se někomu povedlo koupil v krámě munici do historické zbraně (tedy kategorie D) bez ZP? I když je to v zákoně, tak prodejci trvají na ZP. Takže prodat může, ale nemusí...
derringer
Příspěvky: 433
Registrován: 04 pro 2007 20:53

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od derringer » 05 lis 2019 06:23

V CRZu je na to pro podnikatel i kolonka - prodej střeliva bez ZP. Prodali jsme takto 12 brokové náboje,.45colt, 9corto, .22lr a 8x57js lidem, které osobně známe a viděli jsme jejich zbraň v této ráži.
Pavelsakal1955
Příspěvky: 154
Registrován: 25 pro 2016 17:19

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od Pavelsakal1955 » 05 lis 2019 20:05

Konečně někdo rozumnej. :D Zákon to umožňuje a kšeft je kšeft. Tak proč prudit a machrovat!!! :roll:
poschlmartin
Příspěvky: 8
Registrován: 27 pro 2018 17:39

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od poschlmartin » 05 lis 2019 22:01

Tak to už jenom navštívit "derringera" a svět bude krásnější - pro lankasterku "D" chci pořídit mosazné přebíjecí hilzny - a ejhle boxer 5.3 a nikdo nechce prodat :(
Občas prásknu moderní náboj SB z trezoru, ale nemyslím si že to pro tu historii je to pravé krmivo...
igorek
Příspěvky: 97
Registrován: 03 zář 2015 19:40

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od igorek » 06 lis 2019 05:35

Po přečtení diskuze jsem přesvědčen, že přístup ke střelivu kde je střela, nábojnice, zápalka a střelivina spojena v jeden celek musí být podmíněn vlastnictvím zbrojního průkazu. Stejně tak nabývaní jednotlivých komponentů umožňující sestavení těchto nábojů. Stejně tak zbraně konstruované na tyto náboje by měly být na zbrojní průkaz bez bez ohledu na rok výroby. Tady vidím slabinu ve zbrojním zákoně.
berny
Příspěvky: 20
Registrován: 08 zář 2016 13:28

Re: Nákup střeliva bez ZP

Příspěvek od berny » 06 lis 2019 09:19

poschlmartin, skus tu. do tyzdna to mas doma : https://www.hc-collection.com/PBSearch.asp
pre veterany velmi dobry obchod. clovek by neveril ze je to vo francuzsku. ale aj na slovensku je eshop ktory ti preda zapalky ale vzdy maju skladom len niektore velkosti.

igorek, to je velmi subjektivny pocit. niekomu sa moze zdat moc obmedzujuci aj zakon v texase a niekomu moc volny napr. "bruselska" forma zakona.
Odpovědět